ΖΩΗ

Καλημέρα

Η Ελίνα Γκαράντσα είναι Λετονή Μεσόφωνος της όπερας
Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους δύσκολους ανθρώπους που υπάρχουν στη ζωή μας, αλλά ούτε μπορούμε να εξυπηρετούμε και τους πάντες. Αλλά μπορούμε να μάθουμε να τους αγαπάμε...

Elina Garanca – Bizet’s Carmen: L’amour est un oiseau rebelle (Habanera)

L’amour est un oiseau rebelle
Que nul ne peut apprivoiser,
Et c’est bien en vain qu’on l’appelle
S’il lui convient de refuser.
Rien n’y fait; menace ou prière,
L’un parle bien, l’autre se tait;
Et c’est l’autre que je préfère,
Il n’a rien dit, mais il me plaît.
L’amour est enfant de Bohème,
Il n’a jamais, jamais connu de loi;
Si tu ne m’aimes pas, je t’aime;
Si je t’aime,
Prends garde à toi!
L’oiseau que tu croyais surprendre
Battit de l’aile et s’envola
L’amour est loin, tu peux l’attendre
Tu ne l’attends plus … il est là
Tout autour de toi, vite, vite,
Il vient, s’en va, puis il revient
Tu crois le tenir, il t’évite,
Tu crois l’éviter, il te tient.
L’amour est enfant de Bohème,
Il n’a jamais connu de loi;
Si tu ne m’aimes pas, je t’aime;
Si je t’aime,
Prends garde à toi!


love is a rebellious bird
That no one can tame,
And it is in vain that it is called
If he agrees to refuse.
Nothing works; threat or prayer,
One speaks well, the other is silent;
And that’s the other one I prefer,
He did not say anything, but I like him.
Love is Bohemian child,
He never, never knew a law;
If you do not love me, I love you;
If I love you,
Beware!
The bird that you thought surprised
Battled the wing and flew away
Love is far away, you can wait for it
You do not expect him anymore … he is here
All around you, fast, fast,
He comes, goes, then comes back
You think you’re holding him, he’s avoiding you,
You think you’re avoiding him, he’s holding you.
Love is Bohemian child,
He never knew a law;
If you do not love me, I love you;
If I love you,
Beware!