ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Polly Braden
Δεν υπάρχει μεταμφίεση για να κρύψει για πολύ καιρό την αγάπη όταν υπάρχει ή να την προσποιηθεί όταν δεν υπάρχει...

Λα Ροσφουκώ

Andrea Laszlo De Simone – Fiore Mio

Come gli uccelli e il fumo
Tutto il tuo corpo è acceso di biancore
Splendono gli astri metallici e bianchi
Tutto si infrange e cade

E come nel fiore il frutto
Dormi sui miei dolori
Splendono gli astri metallici e bianchi
Fiore mio
Fiore della mia anima
Splendono gli astri metallici e bianchi
Fiore mio
Fiore della mia anima

E la notte stringe i tuoi occhi per stare al sicuro
E si illumina il cielo per farti vedere il futuro
Ed il giorno scaccia i pensieri e sei nuova al mattino
Ed io aspetto per ore per poterti stare vicino
Ed il buio rapisce i tuoi giorni e anche ieri è passato
E ha portato via tutto lasciandoti un cielo stellato

Splendono gli astri metallici e bianchi
Fiore mio
Fiore della mia anima
https://lyricstranslate.com/el/fiore-mio-my-flower.html


My Flower

Like the birds and the smoke
All of your body is lit with white
The stars shine, metallic and white
All fractures and falls

And like fruit in flowers
You sleep on my suffering
The stars shine, metallic and white
My flower,
Flower of my soul
The stars shine, metallic and white,
My flower,
Flower of my soul

And the night holds onto your eyes to stay safe
And the sky is lit to make you see the future
And the day drives out thought, and you’re new in the morning
And I wait for the hour where I can be near you
And the darkness steals your days and tomorrow’s gone too
And it took everything, leaving you with a starry sky.

The stars shine, metallic and white
My flower,
Flower of my soul